Bærekraft i offentlige anskaffelser: Hvordan lykkes med klima- og miljøkrav?

Bærekraft i offentlige anskaffelser: Hvordan lykkes med klima- og miljøkrav?

Publisert: 10. mai 2023

Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser har høstet kritikk fra mange hold. I stedet for å rette fokus mot de områder Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser i 2022 konkluderte med at har stort potensiale, har fokuset i høringsforslaget vært på regelendring. 

Riksrevisjonen slo nemlig fast at det er et presserende behov for å øke offentlige oppdragsgiverens kompetanse for å gjøre dem bedre i stand til å gjennomføre bærekraftige offentlige anskaffelser. I dette ligger det en klar sammenheng mellom innkjøpernes kjennskap til sentrale virkemidler på området, og opplevelsen av å være i stand til å ta klima- og miljøhensyn i anskaffelser.

Ansvaret for å stille miljøkrav i anskaffelser som gir gevinster kan imidlertid ikke legges på de enkelte innkjøperne alene. Enhver offentlig virksomhet bør legge til rette for at fokuset på bærekraft er forankret på alle nivåer.

Marianne H. DragstenPartner

Standardiserte minimumskrav

Det er derfor positivt å se at DFØ, med bistand fra Miljødirektoratet, skal utrede om det bør utvikles standardiserte minimumskrav for klima og miljø i offentlige anskaffelser. Dette gjøres som en del av kunnskapsgrunnlaget til Lovutvalget for anskaffelser som i sitt arbeid også skal ha fokus på å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Med standardiserte minimumskrav vil det kunne oppleves tryggere for innkjøpere å forholde seg til miljøkrav i anskaffelsen.

Forutsetninger for å lykkes med klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Ansvaret for å stille miljøkrav i anskaffelser som gir gevinster kan imidlertid ikke legges på de enkelte innkjøperne alene. Enhver offentlig virksomhet bør legge til rette for at fokuset på bærekraft er forankret på alle nivåer. Følgende tre forutsetninger bør derfor ligge til grunn i en virksomhet for at innkjøpere i større grad skal kunne ta klima- og miljøhensyn i anskaffelser.

  1. Ledelsen bør gjennomgå praksis i egen organisasjon for å kartlegge omfanget av anskaffelser hvor klima og miljø skal fremmes. Uten forankring på øverste nivå vil ikke bærekraft ha like gode forutsetninger for å bli prioritert i virksomheten. Ved å kartlegge organisasjonens eksisterende innkjøpspraksis, vil det gi en bedre forutsetning for å identifisere områder hvor det er rom for forbedring og hvor det kan iverksettes tiltak for å gjøre anskaffelsene mer bærekraftige.
  2. Utarbeid en overordnet og langsiktig anskaffelsesstrategi med henblikk på klima og miljø hvor det trekkes opp retningslinjer og rutiner som vil legge føringer for de enkelte anskaffelsene organisasjonen skal gjennomføre. Strategien må være styrende for alle anskaffelser i organisasjonen på en slik måte at den ikke blir et sjekkpunkt, men inneholder obligatoriske aksjonspunkter på flere nivåer i organisasjonen. Strategien skal forankre de viktigste tiltakene virksomheten må gjøre for å gjennomføre bærekraftige anskaffelser. På denne måten blir det også mulig å følge opp graden av måloppnåelse samt følge opp eventuelle gevinster. DFØ har tilgjengeliggjort maler og veiledere for utforming av anskaffelsesstrategi på sin nettside som kan benyttes som et utgangspunkt.
  3. Det bør utarbeides en oversikt over hvilken miljøbelastning anskaffelsene utgjør, hvordan miljøbelastningen kan reduseres, hvilket potensiale anskaffelsen har til å påvirke markedet, hvorvidt det finnes miljøvennlige alternativer i markedet og hva kostnadene ved å stille krav og kriterier vil bli. Dette kan gjennomføres ved å foreta markedsundersøkelser og ved å benytte tilgjengelige verktøy eller anskaffe verktøy for å beregne klimagassutslipp. For dette formål kan DFØs klimaspendverktøy komme til nytte. Prioriter klima og miljø i de anskaffelsene som utgjør størst miljøbelastning, og mål effektene og gevinstene som oppnås.

Disse nevnte tre tiltakene vil kunne bidra til å synliggjøre og forankre potensialet organisasjonen har for å redusere skadelig miljøpåvirkning og for å fremme klimavennlige løsninger i gjennomføringen av anskaffelsene. I tillegg er det erfaring og inspirasjon å hente hos andre oppdragsgivere som har gjennomført vellykkede klima- og miljøvennlige anskaffelser. Med disse verktøyene som bakgrunn legger man i stor grad til rette for at innkjøpere skal kunne stå på en tryggere grunn og ha organisasjonen i ryggen når miljøkrav og miljøkriterier skal utformes i anskaffelsesprosessen.

Ta kontakt

Anskaffelses-teamet i Vaar

Julie Charlotte Kristiansen

Konsulent i Vaar Consulting

+47 959 89 896
julie@vaarconsulting.no

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Vaar er ranket i Legal500

Legal 500 har nå publisert rangeringen for EMEA 2024. Rangeringen baseres på undersøkelser og intervjuer Legal 500 har foretatt blant klienter.

Marianne H. Dragsten ranket i Chambers 2024

Chambers & Partners har denne uken publisert sin årlige ranking av Europas ledende advokatfirmaer. Marianne H. Dragsten, partner i Vaar Advokat, er toppranket innen kategorien Competition/Antitrust: Public procurement.
Julie

Vaar Consulting vokser

Vaar Consulting fortsetter den positive utviklingen og har i dag fått på plass en ny dyktig lagspiller i Julie Charlotte Kristiansen.