Er siste ord sagt i Fosen-saken?

Torsdag formiddag kom EFTA-domstolens for andre gang med en rådgivende uttalelse i Fosen Linjen-saken. Høyesterett ba om EFTA-domstolens syn på hvorvidt «ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv kontraktsinteresse?». EFTA-domstolen konkluderer med at «håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c ikke krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning for tap av fortjeneste til personer som har blitt skadelidende som følge av en overtredelse av EØS-regler om offentlige anskaffelser». Ethvert brudd på anskaffelsesregelverket er altså ikke nok.

Videre uttaler de at «(k)ravet om tilstrekkelig kvalifisert brudd som minstestandard anses som tilstrekkelig til å ivareta enkeltpersoners rettigheter». Dette tilsier at vilkårene Høyesterett fastsatte i Nucleus-dommen fortsatt vil gjelde. Det gjenstår imidlertid å se hva Høyesterett konkluderer med i Fosen Linjen-saken når den skal opp i Høyesterett i slutten av august.

Les hele EFTA-domstolens uttalelse her:

2. august 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING