Forretningsvilkår for Vaar Consulting

1. INNLEDNING

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som VAAR Consulting påtar seg eller utfører i henhold til oppdragsbekreftelsen. Ved eventuell motstrid vil oppdragsbekreftelsen eller særskilt avtalte vilkår gå foran.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

2.1 Oppdragsbekreftelse

Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Oppdragsbekreftelsen skal angi de økonomiske rammer for oppdraget, viktigste milepæler og en beskrivelse av oppdraget som skal utføres.

Det skal angis hva som er mål for oppdraget og de viktigste premissene for dette.

Videre skal oppdragsbekreftelsen angi hvem som er kontaktpersoner hos Vaar Consulting og hos kunden, samt hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen av oppdraget hos Vaar Consulting.

2.2 Kvalitetssikring

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig partner i VAAR Consulting eller i Vaar Advokat, som vil gjennomføre kvalitetssikring av vår bistand i tråd med våre retningslinjer for dette.

2.3 Habilitet

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at VAAR Consulting ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Kunden plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til kunden tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. VAAR kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

2.4 Samarbeid og deling av informasjon

Begge parter må samhandle og dele nødvendig informasjon så snart som mulig, slik at vi kan nå kundens mål mest mulig effektivt.

2.5 Nøkkelressurser

For å løse oppdragene til det beste for kunden, setter vi sammen et team av konsulenter med nødvendig kompetanse og kapasitet. Med mindre annet er entydig avtalt, kan Vaar Consulting bemanne prosjektet på den måten som er mest hensiktsmessig og mest effektivt for kunden. Skifte av nøkkelressurser som er identifisert i oppdragsbekreftelsen eller avtalt med kunden, skal ikke skje uten at dette er skriftlig forhåndsgodkjent av kunden. Kunden har rett til å avslå skriftlig søknad om skifte av nøkkelressurs dersom tungtveiende grunner taler for dette.

2.6 Underveisrapportering

2.7 Avslutning av oppdraget

3. FAKTURAGRUNNLAG OG FAKTURERING

3.1 Medgått tid

Med mindre annet er avtalt, faktureres oppdraget etter medgått tid, herunder nødvendig tid til kvalitetssikring av arbeidet. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens Bilag 1 og kan oppgis nærmere på forespørsel.

3.2 Minstesats

Minste timeenhet er 0,5 time (30 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,5 time.

3.3 Reisekostnader og andre utlegg

Reisekostnader faktureres etter statens satser, med mindre annet er avtalt. Alle omkostninger og utlegg som VAAR forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på honorar. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

3.4 Fakturering

Arbeidet faktureres i utgangspunktet månedlig med faktura og underliggende spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Fakturering skjer etterskuddsvis med 14 dagers betalingsperiode. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

4. ANSVAR

4.1 Ansvar og forsikring

VAAR er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. VAARs sikkerhetsstiller er Zurich Insurance PLC, Norway Branch.

4.2 Ansvarsbegrensning

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

VAAR er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, feil begått av rådgivere som VAAR har henvist til eller for underleverandører som VAAR etter avtale med Klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til eller tap av forvaltede Klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side.

VAAR er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering VAAR på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

5. BEHANDLING AV INFORMASJON

5.1 Konfidensialitet

Vi forplikter oss til å behandle all informasjon vi får tilgang til via oppdraget konfidensielt, med mindre annet er entydig avtalt.

5.2 Informasjonsdeling internt i Vaar

Konfidensialitetsplikten gjelder ikke andre ansatte i Vaar Consulting eller Vaar Advokat, med mindre annet er avtalt. Deling av informasjon internt i Vaar skal likevel kun skje dersom det er nødvendig.

5.3 Personopplysninger

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i VAARs personvernerklæring: [link til personvernerklæringen].

5.4 Elektronisk kommunikasjon

VAAR gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon (Jf. GDPR artikkel 32). Som utgangspunkt legger vi kundens vurdering til grunn dersom det er behov for å treffe særskilte sikringstiltak.

5.5 Avslutning av oppdraget

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til kunden eller makuleres etter nærmere avtale. VAAR er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning (Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22). VAAR kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

6. KLAGE OG TVIST

6.1 Klage og mulighet til å rette

Vi er veldig opptatt av høy kundetilfredsstillelse og etterstreber dette i alle våre oppdrag. Dersom kunden er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres kunden til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder, slik at dette kan vurderes og håndteres umiddelbart.

6.2 Tvist

Tvister skal løses i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom tvister knyttet til utførelsen av oppdraget eller salærberegningen ikke lar seg løse gjennom forhandlinger, kan saken bringes inn for norske domstoler og avgjøres etter norsk rett.

Oslo tingrett er verneting.

7. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR OG PRISER

Våre alminnelige betingelser revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer i timesatser gjøres ved årsskifter uten foregående varsel.