Gulating har uttalt seg om avvisningsplikt

Gulating lagmannsrett avsa ankekjennelse 3. desember etter en forføyningssak i forbindelse med en anskaffelse gjennomført av Eid kommune. Saken omhandlet hvorvidt kommunen pliktet å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, i en konkurranse om rehabilitering og ombygging av omsorgsbygg for eldre etter anskaffelsesforskriftens del I og II.

Det aktuelle kvalifikasjonskravet i saken gjaldt godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven. Det tilhørende dokumentasjonskravet var at «Tilbyderen må sannsynliggjøre at man vil oppnå godkjenning for erklæring for ansvarsrett innen tiltaksklasse 2 for alle fagområder». Valgte leverandør oppfylte selv kun kravet på noen fagområder, men kommunen anså likevel leverandøren som kvalifisert, under forutsetning av at de ville støtte seg på underleverandører. Kommunen anså det likegyldig om tilbyder selv, eller en underleverandør kunne erklære ansvarsrett, så lenge det ville bli erklært ansvarsrett på alle fagområder.

I dette tilfellet hadde imidlertid ikke leverandøren fremlagt forpliktelseserklæringer eller tilsvarende dokumentasjon på rådighet over underleverandørers ressurser. Underleverandører var dermed ikke identifisert, og det var ikke angitt hvilke deler av oppdraget som ville bli utført av underleverandører.

Lagmannsretten kom til at det var i strid med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 å akseptere at alternativ dokumentasjon – som gode referanseprosjekter, personell og kvalitetssikringsrutiner – oppveide manglende påkrevd dokumentasjon, som forpliktelseserklæringer. Lagmannsretten fastslo at når det fremgikk klart av konkurransegrunnlaget at det måtte opplyses om hvilke deler av oppdraget som ville utføres av underleverandører og leveres forpliktelseserklæring eller tilsvarende, ville ikke en rimelig opplyst og normalt påpasselig leverandør forstå dette slik at kravet kunne oppfylles med alternativ dokumentasjon.

Kommunen anførte at leverandøren bare hadde unnlatt å oppfylle dokumentasjonskravet, men lagmannsretten fant at heller ikke kvalifikasjonskravet kunne anses oppfylt. Dokumentasjonen leverandøren hadde fremlagt var ikke egnet til å dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravet.

Valgte leverandør skulle vært avvist, og kommunen hadde brutt både likebehandlings-, forutberegnelighets- og etterprøvbarhetsprinsippet ved tildelingen.

Les hele avgjørelsen her

19. desember 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING