ESA mener Norge bryter EØS-avtalen – vil fjerne innleieforbudet

Som mange har fått med seg innførte regjeringen lovendringer i 2022 som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Overvåkingsorganet ESA mener nå at regjeringens restriktive innleieregler bryter med EØS-avtalen og åpner sak mot Norge. Den 19. juli 2023 sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge for å ha innført «uberettigede og uforholdsmessige» restriksjoner på bruken av innleie. Et slikt formelt åpningsbrev er det første steget i en formell sak om brudd på EØS-avtalen.

ESA mener konkret at restriksjoner er vidtrekkende, alvorlige og kan få alvorlige konsekvenser for vikarbyråer og deres ansatte, samt for selskapene som ønsker å bruke dem. Etter ESAs oppfatning kan ikke begrensningene innført av Norge rettferdiggjøres av allmenn interesse, siden formålet med begrensningene er i strid med Vikarbyrådirektivets mål om å beskytte ansatte i vikarbyråer og gi fleksibilitet i arbeidsmarkedet.

I tillegg finner ESA at begrensningene ikke er forholdsmessige. Norge har ikke vist at de faktisk er egnet til å oppnå målet om økt fast og direkte ansettelse på en sammenhengende og systematisk måte. Det har heller ikke blitt påvist at begrensningene er nødvendige og at det ikke finnes alternative og mindre restriktive tiltak. Tilsynet mener Norge med dette bryter med EØS-avtalen og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området. Norge har nå to måneder på å uttrykke sitt syn før ESA kan beslutte å ta saken videre.

ESAs åpningsbrev er tilgjengelig her.

Vårt råd er å etterleve lovendringene frem til en endelig avgjørelse foreligger. Hvis bedriften taper penger på innleieforbudet og dette senere viser seg å være ulovlige restriksjoner innført av regjeringen, kan det være grunnlag for erstatningssøksmål mot staten for de tap som innleieforbudet har medført for bedriften. I så fall anbefales det at bedriften løpende dokumenterer sine økonomiske tap til et eventuelt søksmål.

Ta kontakt:

Per Anders Vaagenes er

Partner Per Anders Vaagenes

per@vaar.law

 +47 982 22 674

1. august 2023

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING