Ulovlige innkjøp av tolketjenester hos Politiet i årevis

Klagenemnda for offentlige anskaffelser skrev nylig ut et gebyr på 847 000 kroner til Møre og Romsdal politidistrikt, for deres innkjøp av tolketjenester gjennom flere år uten konkurranse. Politiet begrunnet den manglende kunngjøringen med at tolkeoppdragene skiller seg fra hverandre på en slik måte at de ikke lar seg sammenligne ved verdiberegningen i en evaluering, samt at politiet ofte ikke har tid til å gjennomføre en konkurranse, da behovet for tolk er tidskritisk.

Politiet fikk ikke gehør for sitt syn hos Klagenemnda, som mente at tolketjenester var «liknende kontrakter», som politidistriktet i tillegg inngikk «regelmessig» etter anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). En offentlig oppdragsgiver kan ikke skylde på dårlig tid for manglende konkurranse om ytelser som kjøpes inn løpende. At de ulovlige direkteanskaffelsene hadde pågått i en årrekke, og at behovet for kunngjøring hadde vært kjent lenge uten at politiet gjorde noe med det, ble av klagenemnda ansett som skjerpende omstendigheter.

Som det fremgår av NRKs artikkel, anser vår anskaffelsesekspert Marianne Dragsten dette som et alvorlig brudd på anskaffelsesregelverket fra en profesjonell oppdragsgiver man burde kunne forvente mer av.

Dragsten mener det er forståelig at tolketjenester kan være utfordrende å konkurranseutsette, men fremhever samtidig at regelverket har den nødvendige fleksibiliteten for å kunne gjennomføre en konkurranse om slike ytelser på en god måte. Hun understreker også viktigheten av å sette fokus på kompetanse hos tolker, i tillegg til å sikre gode avropsmekanismer som gjør det mulig å få riktig kompetanse på tolkene som utfører de konkrete oppdragene.

Les NRKs artikkel her

29. januar 2020

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING