Nye terskelverdier - 2020

Publisert: 26. februar 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye terskelverdier i ulike sektorer.

Her er en oppsummering av de nye terskelverdiene fordelt på de ulike forskriftene; anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften, forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, og forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport. 

Nye terskelverdier i anskaffelsesforskriften er som følger:

 • EØS-terskelverdien for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser etter anskaffelsesforskriftens § 5-3 forblir den samme: 1,3 MNOK ekskl. mva.
 • EØS-terskelverdien for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser etter anskaffelsesforskriftens § 5-3: 2,05 MNOK ekskl. mva.
 • EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter etter anskaffelsesforskriftens § 5-3: 51,5 MNOK ekskl. mva.
 • EØS-terskelverdien for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester etter anskaffelsesforskriftens § 5-3: 7,2 MNOK ekskl. mva.
 • Subsidierte bygge- og anleggskontrakter etter anskaffelsesforskriftens § 1-3: 7,2 MNOK ekskl. mva.
 • Subsidierte tjenestekontrakter etter anskaffelsesforskriftens § 1-3: 2,05 MNOK ekskl. mva.
 • For beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi i anskaffelsesforskriftens § 5-4 (8), gjelder følgende: der den samlede verdien av alle delkontraktene overstiger en terskelverdi i § 5-3, gjelder likevel bare del I for delkontrakter om varer og tjenester med en anslått verdi under 750 000 kroner, og bare del II for delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi under 9,6 MNOK ekskl. mva., der delkontraktene ikke overstiger 20 prosent av den samlede verdien av alle delkontraktene i anskaffelsen.
 • Hva gjelder offentlighet og innsyn i anskaffelsesforskriftens § 7-3, heter det at oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi allmennheten innsyn i vare- og tjenestekontrakter med en verdi på minst 9,6 MNOK ekskl. mva. og bygge- og anleggskontrakter med en verdi på minst 96 MNOK ekskl. mva.
 • I relasjon til begrensninger av antall ledd i leverandørkjeden i anskaffelsesforskriften § 8-13 (1), heter det nå at kravet om maksimalt to ledd underleverandører gjelder for bygge- og anleggsarbeider i kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger 1,3 MNOK ekskl. mva. for statlige oppdragsgivere og 2,05 MNOK ekskl. mva. for andre oppdragsgivere.

Nye terskelverdier i forsyningsforskriften følger under

 • EØS-terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser etter forsyningsforskriftens § 5-2 (1): 4,1 MNOK ekskl. mva.
 • EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter etter forsyningsforskriftens § 5-2 (1) justeres til 51,5 MNOK ekskl. mva.
 • EØS-terskelverdien for kontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester etter forsyningsforskriftens § 5-2 (2): 9,6 MNOK ekskl. mva.
 • Beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi i forsyningsforskriftens § 5-3 (8) lyder som følger: der den samlede verdien av alle delkontraktene overstiger en terskelverdi i § 5-2, skal denne terskelverdien legges til grunn ved avgjørelsen av hvilken del av forskriften som gjelder for hver enkelt delkontrakt. For delkontrakter om varer og tjenester med en anslått verdi under 750 000 kroner, og delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi under 9,6 MNOK ekskl. mva., gjelder likevel bare del I når verdien av delkontraktene som inngås etter del I ikke overstiger 20 prosent av den samlede verdien av alle delkontraktene i anskaffelsen. Terskelverdiene her er de samme.
 • I relasjon til offentlighet og innsyn i forsyningsforskriftens § 7-2, heter det at oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi allmennheten innsyn i vare- og tjenestekontrakter med en verdi på minst 9,6 MNOK ekskl. mva. og bygge- og anleggskontrakter med en verdi på minst 96 MNOK ekskl. mva.

Nye terskelverdier i konsesjonskontraktforskriften følger under

 • Konsesjonskontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 51,5 MNOK ekskl. mva., unntatt konsesjonskontrakter om særlige tjenester og konsesjonskontrakter om helse- og sosialtjenester, er underlagt forskriftens del II.
 • Konsesjonskontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 51,5 MNOK ekskl. mva., er underlagt forskriftens del III.

Nye terskelverdier i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser følger under

 • Forskriftens del II gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 4,1 MNOK ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og 51,5 MNOK ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter, etter forskriftens § 2-2 (1).
 • Beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi i forskriftens § 2-2 (2) lyder som følger: dersom den samlede anslåtte verdien av delkontrakter som omtalt i § 2-3 syvende og åttende ledd overstiger verdiene i denne paragrafs første ledd, kommer forskriftens del II til anvendelse på alle delkontraktene. Bygge- og anleggskontrakter som har en anslått verdi på under 9,6 MNOK ekskl. mva. og tjenestekontrakter og varekontrakter som har en anslått verdi på under 750 000 kroner ekskl. mva., kan likevel inngås etter forskriften del I, dersom den samlede verdi av disse delkontraktene ikke overstiger 20 prosent av samtlige delkontrakters sammenlagte verdi.

Nye terskelverdier i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter følger under

 • Forskriften får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,3 MNOK ekskl. mva. for statlige myndigheter og 2,05 MNOK ekskl. mva. for andre oppdragsgivere, etter forskriftens § 4 (1).

I forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, gjelder følgende terskelverdier

 • Andre oppdragsgivere enn statlige myndigheters plikt til å kreve bruk av lærlinger, gjelder kontrakter med en anslått verdi på minst 2,05 MNOK ekskl. mva. og med varighet over tre måneder, jf. forskriftens § 5 (2).

I forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport, gjøres følgende endring

 • I § 4 (3) om terskelverdier heter det at denne forskriften gjelder for operatører og underleverandør som nevnt i § 2 første ledd bokstav b) og c), for kontrakter om anskaffelse av kjøretøy til en verdi lik eller over 2,05 MNOK ekskl. mva.

Ta kontakt

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Bli med Asplan Viak og Vaar på frokostseminar om nye miljøkrav ved offentlige anskaffelser

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...

Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...