Forretningsvilkår for Vaar Advokat

1. INNLEDNING

1.1

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som VAARs advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til oppdragsbekreftelsen. Ved eventuell motstrid vil oppdragsbekreftelsen eller særskilt avtalte vilkår gå foran.

1.2

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet VAAR har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

2.1

Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse.

2.2

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i VAAR, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

2.3

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette Klienten eller tredjepersoner.

2.4

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at VAAR ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til Klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. VAAR kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

2.5

For best mulig å kunne fremme Klientens interesser, er VAAR avhengig av at Klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat Klienten ønsker å oppnå i saken.

2.6

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom VAAR. VAAR og Klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

3.1

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens Bilag 1 og kan oppgis nærmere på forespørsel.

3.2

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

3.3

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

3.4

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

3.5

VAARs salærkrav mot Klienten begrenses ikke av at Klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

3.6

Lovmessige begrensninger i Klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke VAARs salærkrav mot Klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess. (Jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2))

3.7

Arbeidet faktureres i utgangspunktet månedlig med faktura og underliggende spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Fakturering skjer etterskuddsvis med 14 dagers betalingsperiode. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

3.8

Alle omkostninger og utlegg som VAAR forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

4.1

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

4.2

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5. ANSVAR

5.1

VAAR er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. VAARs sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA.

5.2

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

5.3

Erstatningsansvaret for VAAR, dets partnere og ansatte i tilknytning til det enkelte oppdrag er samlet begrenset til NOK 20 millioner.

5.4

VAAR er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, feil begått av rådgivere som VAAR har henvist til eller for underleverandører som VAAR etter avtale med Klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til eller tap av forvaltede Klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side.

5.5

VAAR er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering VAAR på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

6. BEHANDLING AV INFORMASJON

6.1

Advokater i VAAR har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter (Jf. straffeloven § 211). I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten (Unntak følger blant annet av hvitvaskingsloven § 18).

6.2

Med mindre noe annet er avtalt, har VAARs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. VAARs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

6.3

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i VAARs personvernerklæring.

6.4

VAAR gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon (Jf. GDPR artikkel 32). Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges Klientens sending av usikret elektronisk informasjon til VAAR.

6.5

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til Klienten eller makuleres etter nærmere avtale. VAAR er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning (Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22). VAAR kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7. KLAGE

7.1

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. VAAR vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

7.2

Klienten kan gjennom Advokatforeningens disiplinærorganer klage, om han mener oppdraget ikke er utført i henhold til god advokatskikk eller han mener det er krevd for høyt salær.

7.3

Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Mer informasjon finnes på: www.advokatenhjelperdeg.no.

7.4

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR OG PRISER

8.1

Våre alminnelige betingelser revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer i timesatser gjøres ved årsskifter uten foregående varsel.